مدیران شرکت ها همیشه از این موضوع گله دارند که با اشتباه حسابدار متحمل ضرر و زیان هنگفت شده اند.

که بسیاری از این جرائم قابلیت دفاع دارند.

یا از اول امکان دارد با ثبت های درست و به موقع از وجود اینگونه جرائم جلوگیری کرد. افتخار این را داریم . که در حدود ۱۰ سال کار به مشتریان خود خدماتی ارائه داده ایم که مشمول جرائم نبوده اند.

chortkeh20-webkiannet-com
chortkeh20-webkiannet-com